MK-6825C
MK-6825C

MK-6825C

1、Capacity:1.8L 
2、Power:220-240V ,1600-1900W
Hot Product